نام

انگلش

صفت

زبان

مطلب و مفہوم

ژالہSzalaمذکرفارسیاولا
ژرفZerfمذکرفارسیعمیق، گہرا، اتھاہ
ژیالZyalمذکرفارسیغصیلا، غضبناک
ژریفZarifمذکرفارسیایک ایرانی نام
ژندSindمذکرفارسیگدڑی، بزرگ، قلندر
ژندگیSindgiمذکرفارسیپرانا پن، شکستگی، قدامت
ژولیدہSoleedahمذکرفارسیالجھا ہوا، درہم برہم، پریشان
ژیانZayanمذکرفارسیغضبناک، غصیلا
Scroll to Top