نام انگلش صفت زبان مطلب و مفہوم
ژالہ Szala مذکر فارسی اولا
ژرف Zerf مذکر فارسی عمیق، گہرا، اتھاہ
ژیال Zyal مذکر فارسی غصیلا، غضبناک
ژریف Zarif مذکر فارسی ایک ایرانی نام
ژند Sind مذکر فارسی گدڑی، بزرگ، قلندر
ژندگی Sindgi مذکر فارسی پرانا پن، شکستگی، قدامت
ژولیدہ Soleedah مذکر فارسی الجھا ہوا، درہم برہم، پریشان
ژیان Zayan مذکر فارسی غضبناک، غصیلا
ٹ ت پ ب ا آ
د خ ح چ ج ث
ژ ز ڑ ر ذ ڈ
ظ ط ض ص ش س
گ ک ق ف غ ع
ھ ہ و ن م ل
ے ی ء
Menu