sharf e zohal  شرف زحل

Sharif Zohal Talism Zohal  Talism Saturn
Talisman Saturn Sharif Sun  Sharif Venus